Giới thiệu

     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      *****

           Số 42-ĐL/HNDTW                                                                                         Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017


 

ĐIỀU LỆ

BÌNH CHỌN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2016

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Để tiếp tục khẳng định thành tựu của nông nghiệp và đề cao vai trò, vị thế của người nông dân trong sản xuất, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thực hiện Nghị quyết 26 NQ/TW về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016″. Chương trình mang ý nghĩa chính trị – xã hội, giúp người nông dân nắm, hiểu và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quảng bá và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất; Cơ hội tốt để người nông dân, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình đến với khách hàng nhanh, hiệu quả; Là dịp thuận lợi để mọi người tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm, góp ý, đánh giá các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tiêu biểu.

Qua Chương trình khơi dậy sự sáng tạo của người nông dân, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp đồng hình thành vùng sản xuất hàng hoá nông sản chất lượng cao, người nông dân chuyên nghiệp với việc xây dựng thương hiệu, khẳng định thương hiệu có uy tín để tham gia mở rộng và phát triển thị trường; đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26 NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

II. TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO
1. Cơ quan chỉ đạo:

– Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Bộ Công Thương.

2. Đơn vị thực hiện:

– Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – TW Hội Nông dân Việt Nam.

– Đài Truyền hình Việt Nam.

– Công ty tổ chức sự kiện.

III. TỔ CHỨC BÌNH CHỌN
1. Đối tượng bình chọn

1.1. Là sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, được xã hội thừa nhận của người nông dân, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, có đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

– Các nhóm sản phẩm nông nghiệp:

+ Nhóm trồng trọt (cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả);

+ Nhóm chăn nuôi gia súc, gia cầm;

+ Nhóm nuôi trồng thủy, hải sản.

1.2. Một số sản phẩm phục vụ nông nghiệp (100% sản xuất trong nước) được người nông dân tin dùng như: Phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp.

2. Số lượng bình chọn: Không quá 150 sản phẩm.
3. Tiêu chí, điều kiện tham gia bình chọn
* Tiêu chí

– Sản phẩm chiếm tỷ lệ thị phần lớn trên thị trường trong nước và xuất khẩu;

– Chất lượng sản phẩm cao và là sản phẩm chủ lực của địa phương;

– Giá cả sản phẩm có tính cạnh tranh;

– Sản phẩm mới, có mẫu mã bao bì hình dáng đẹp;

– Sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Sản phẩm độc đáo, mang tính phát triển bền vững;

– Sản phẩm đạt các chứng nhận, giải thưởng quốc gia;

– Sản phẩm có tính xã hội cao;

– Kênh phân phối và hậu mãi tốt.

* Điều kiện tham gia

– Người nông dân, tổ nhóm, HTX, địa phương, các doanh nghiệp có sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, uy tín được gửi hồ sơ tham gia bình chọn. Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn lao động và thực phẩm, không phải là hàng giả, hàng nhái, hàng chưa đem ra trao đổi trên thị trường.

* Hồ sơ tham gia gồm:

– Phiếu đăng ký tham gia bình chọn (theo mẫu Ban Tổ chức);

– Giấy đăng ký sản xuất, kinh doanh;

– Sản phẩm có ảnh kèm theo kích cỡ ảnh 20cm x 30cm (hoặc bằng hiện vật);

– Thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

– Thành tích thi đua khen thưởng; sản phẩm được công nhận ở các cuộc thi hoặc được cấp giấy chứng nhận…;

– Qui mô và hệ thống kênh phân phối;

– Bản sao bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa;

– Trách nhiệm và nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động và cộng đồng gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, tham gia hoạt động từ thiện xã hội (có chứng nhận cụ thể).

4. Danh hiệu và giải thưởng

– Chứng nhận danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cấp;

– Sản phẩm nông nghiệp đạt danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” phát triển liên tục và có uy tín với thị trường, được bình chọn, tôn vinh 3 năm liên tục sẽ được xét tặng Bằng khen của Trung ương Hội; được bình chọn, tôn vinh 5 năm tiếp theo sẽ được đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

– Đối tượng nhận danh hiệu là chủ sản phẩm: Cá nhân, đại diện tổ chức, các doanh nghiệp, địa phương…có sản phẩm được bình chọn, được Ban Tổ chức bình chọn và quyết định công bố.

5. Cách thức tham gia xét chọn

5.1. Đối với sản phẩm do Hội Nông dân các tỉnh, thành phố bình chọn, đề cử không quá 03 sản phẩm:

– Các sản phẩm tiêu biểu được đề cử phải có sự đồng ý các sở, ngành:

+ Sở Công Thương.

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Sở Y tế.

– Các sản phẩm tiêu biểu được bình chọn, đề cử gửi về Ban Tổ chức chương trình được xác nhận bằng văn bản của UBND các tỉnh, thành phố.

5.2. Đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố không qua đề cử của Hội Nông dân tỉnh, thành phố.

– Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát, lập hồ sơ bình chọn, đề cử.

5.3. Dựa trên danh sách đề cử của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và hồ sơ do Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn đề cử, Hội đồng bình chọn tiến hành bình chọn qua 2 vòng (sơ khảo và chung khảo) để chốt danh sách sản phẩm tiêu biểu được trao danh hiệu.

6. Thành lập Hội đồng bình chọn cấp Trung ương gồm :

– Đ/c Lương Quốc Đoàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng.

– Đ/c Lê Thị Thanh Hương – Giám đốc TT Hỗ trợ ND,NT – Trưởng Ban Tổ chức – Phó Chủ tịch Hội đồng.

– Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Công Thương – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Y tế – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo (Cục, vụ) Bộ Thông tin và Truyền thông – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Tuyên huấn, Trung ương Hội – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế, Trung ương Hội – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Trung ương Hội – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Hội – thành viên

– Đ/c đại diện lãnh đạo Tạp chí Nông thôn mới – thành viên.

– Đ/c đại diện lãnh đạo Báo Nông thôn ngày nay – thành viên.

– Một số chuyên gia.

7. Ban Thư ký Chương trình bình chọn:

– Đ/c đại diện lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – Trưởng Ban Thư ký.

– Đ/c đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần truyền thông DNP Việt Nam – Phó Ban.

– 01 cán bộ Văn phòng, Trung ương Hội – thành viên.

– 01 cán bộ Ban Tuyên huấn – thành viên.

– 01 cán bộ Công ty cổ phần truyền thông DNP Việt Nam – thành viên.

– 01 cán bộ Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn – thành viên.

8. Quy chế bình chọn

– Vòng Sơ khảo: Ban Tổ chức sơ bộ tổng hợp danh sách đề cử của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố; phân loại theo tiêu chí trong Điều lệ bình chọn; chuẩn bị các tư liệu bằng hình ảnh, Video (thị trường, uy tín, thương hiệu.. của sản phẩm được đề cử)…

Tổ chức đi thẩm định tại các địa phương về thông tin trong hồ sơ của sản phẩm được đề cử. Tiến hành thẩm định trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn lựa chọn ngẫu nhiên từ 3 – 5 sản phẩm/miền;

– Vòng Chung khảo: Hội đồng bình chọn tiến hành bình chọn theo các tiêu chí đã được phê duyệt và chốt danh sách sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016;

Kết quả bình chọn do Ban Tổ chức công bố trong buổi họp báo là kết quả cuối cùng để được nhận Danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016.

9. Tiến trình thực hiện hoạt động bình chọn:

– Khởi động Chương trình bình chọn: thông báo Điều lệ bình chọn và gửi văn bản, Điều lệ đến Tỉnh ủy, UBND, HND các tỉnh, thành tham gia bình chọn sản phẩm; đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài THVN, Báo NTNN, Tạp chí Nông thôn mới …(tháng 3/2017).

– Kết thúc nhận hồ sơ đăng ký của các địa phương, đơn vị (7/2017).

– Hoàn thiện thủ tục và tổ chức bình chọn Sơ khảo (7/2017).

– Thẩm định tính xác thực của một số sản phẩm tham dự Chương trình (8/2017).

– Hội đồng Chung khảo bình chọn (8/2017).

– Tổ chức họp báo công bố kết quả bình chọn và kế hoạch trao danh hiệu “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016” ( 9/2017).

 

Nơi nhận:                                                                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
– Thường trực TW Hội (b/c);                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
– Thành viên Ban Tổ chức;
– Hội Nông dân các tỉnh/thành phố;
– Lưu VT.                                                                                                                           Lương Quốc Đoàn

 

like, share
Chia sẻ với bạn bè qua:

email>email>